Budownictwo artykuł sponsorowany
23 grudzień 2019

Czy i w jaki sposób można kwestionować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Aktywność w toku procedury

Na etapie prac planistycznych związanych z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy) bardzo istotne jest aktywne uczestnictwo w tej procedurze właścicieli nieruchomości. Po rozpoczęciu procedury planistycznej, właściciele mają prawo i powinni złożyć wnioski do projektu planu miejscowego, w terminie wskazanym w uchwale rady miasta.  W takim wniosku należy napisać m.in.  jakiej nieruchomości dotyczy oraz jakiego przeznaczenia oczekujemy i dlaczego.

W kolejnym etapie powstawania planu miejscowego, gdy zostanie wyłożony publicznie jego  projekt, powinno złożyć się uwagi, o ile jego zapisy nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Po uchwaleniu planu miejscowego, w załączniku do uchwały rady miasta znajdują się informacje czy i w jakim zakresie wnioski i uwagi zostały uwzględnione.

Wnioski i uwagi można składać osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być też współwłaściciel nieruchomości lub członek rodziny.  Ważne by złożyć je w terminach wyznaczonych przez organ planistyczny. Jeśli z jakiś przyczyn nie uda się dochować takiego terminu to i tak warto złożyć spóźnione wnioski lub uwagi, choć trzeba się liczyć z tym że mogą zostać pominięte, tak jak by ich w ogóle nie było. Ich uwzględnienie w takim przypadku będzie zależało wyłącznie od dobrej woli organu planistycznego.

Dalsze postępowanie po uchwaleniu planu miejscowego

Niestety, nie zawsze nasze wnioski zostaną uwzględnione i w takim przypadku możliwe jest zaskarżenie planu miejscowego do sądu administracyjnego.  W skardze można się powoływać na nadużycie tzw. władztwa planistycznego gminy (czyli jej prawa do samodzielnego decydowania o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości) lub na błędy proceduralne powstałe przy uchwalaniu planu miejscowego.  W przypadku planów miejscowych uchwalonych do 31 maja 2017r., przed wniesieniem skargi, należy wezwać radę gminy do usunięcia stanu naruszenia prawa. Bez takiego wcześniejszego wezwania, skarga zostanie odrzucona.

Choć nie ma ograniczeń czasowych, skargę warto złożyć jak najszybciej po uchwaleniu planu miejscowego, pamiętając jednak o konieczności wyczerpującego uzasadnienia jej. Warto do niej załączyć zdjęcia nieruchomości i terenów sąsiednich.  Poza tym trzeba w niej wskazać m.in. jakiej nieruchomości dotyczy, jakie mamy zarzuty do planu miejscowego oraz wykazać interes prawny.  Opłata sądowa wynosi 300 zł.

Kto może wnieść skargę do sądu 

Co do zasady interes prawny do wniesienia skargi mają  właściciele nieruchomości oraz użytkownik wieczysty. W niektórych sytuacjach,  legitymację do zaskarżenia planu miejscowego będą mieli także dzierżawcy  i najemcy nieruchomości, także gdy umowa dotyczy nieruchomości gminnych.  Również na zasadzie wyjątku interes prawny może przysługiwać właścicielom nieruchomości sąsiednich. Sądy administracyjne nie przyznają jednak legitymacji skargowej społecznikom czy stowarzyszeniom działającym  interesie publicznym i w razie niezadowolenia z postanowień planu miejscowego pozostają im inne działania.

Studium

Każda gmina w Polsce posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo ogólny dokument, który stanowi  punkt odniesienia do powstających później planów miejscowych i wskazuje w jakim kierunku może być zmieniane przeznaczenie poszczególnych nieruchomości. Z tego względu warto również aktywnie uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym zmian w studium, zgłaszając jak w przypadku planów miejscowych, wnioski i uwagi, gdyż sądy administracyjne przychylnie patrzą na wszystkie działania skarżących podjęte w toku procedur planistycznych.


r.pr. Marek Foryś
www.forys.com.pl
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
59414
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2021-02-06 17:00
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-08 17:30
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-08 20:30
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-11 19:00
miejsce
Klub Scenografia, Łódź, ul....
wstęp biletowany