Konkurs fotograficzny „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia”

fot. nadesłane
Z okazji 100. rocznicy urodzin i 10. rocznicy śmierci Ludwika Jerzego Kerna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia”.
REKLAMA
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Konkurs ma na celu popularyzację życia i twórczości Ludwika Jerzego Kerna wśród dzieci oraz zachęcenie najmłodszych do rozwijania i prezentowania własnych pomysłów artystycznych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wybór postaci i przygotowanie przebrania za wybranego bohatera z utworów Ludwika Jerzego Kerna i zaprezentowanie się w przebraniu na zdjęciu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia.

Zdjęcia można nadsyłać od 25 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Jaśnie Pan Kern” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.


„Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia” Regulamin konkursu 
 • Organizator, miejsce i czas trwania konkursu
 1. Konkurs „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia” organizowany jest w ramach projektu „Jaśnie Pan Kern” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź) zwana dalej Organizatorem konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.
 4. Nabór zdjęć na konkurs trwa od 25 maja do 30 czerwca 2020 r.
 • Cele konkursu
 1. Pobudzenie kreatywności przy przygotowaniu przebrania za postać z utworów Ludwika Jerzego Kerna i zaprezentowaniu się dziecka w przebraniu na zdjęciu w konkursie „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia”.
 2. Popularyzacja życia i twórczości Ludwika Jerzego Kerna wśród dzieci.
 3. Zachęcenie dzieci do rozwijania i prezentowania własnych pomysłów artystycznych.
 4. Prezentacja pomysłów dzieci i propagowanie ich osiągnięć.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 • Zasady konkursu
 1. Zadaniem uczestnika konkursu „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia” jest wybór postaci i przygotowanie przebrania za bohatera z utworów Ludwika Jerzego Kerna i zaprezentowanie się w przebraniu na zdjęciu. 
 2. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG o wymiarach minimum 1280x960 pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy: zdjęcie wraz z formularzem zgłoszeniowym przesłać do 30 czerwca na adres promocja@wbp.lodz.pl lub a.wejman@wbp.lodz.pl w tytule maila wpisując: Konkurs „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia”. Formularz zgłoszeniowy można także przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102 90-508 Łódź z dopiskiem: „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia”.
 5. Zdjęcia bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
 7. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
 8. Nadesłane zdjęcia nie będą odsyłane do autorów i przechodzą na własność organizatora.
 9. W konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  te  zdjęcia,  które  nie  zostały  nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 10. Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje Organizator konkursu.
 • Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody
 1. Wyboru najlepszych zdjęć dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
 2. Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 września 2020 r.
 6. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej WBP im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Łodzi.
 7. Dokładne informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej i Facebooku WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wraz z ogłoszeniem wyników konkursu – do dnia 1 września 2020 r. Laureaci o szczegółach związanych z wręczeniem nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Wykorzystanie zdjęć
 1. Autor zdjęcia oraz uczestnik konkursu przenoszą na Bibliotekę autorskie prawa majątkowe przekazanych zdjęć na polach eksploatacji w zakresie: 
 • Udostępniania zdjęć online na stronach internetowych Biblioteki i kampanii „Łódzkie Czyta” w celu popularyzacji.
 • Udostępniania zdjęć na Facebooku Biblioteki i kampanii „Łódzkie Czyta” – za odrębną zgodą.
 • Upublicznienia we wszelkich materiałach promujących projekt, również w mediach.
 • Umieszczenia zdjęć na wystawie online.      
Przekazanie zdjęć przez autora i uczestnika oznacza, iż przysługuje im pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tych zdjęć, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając zdjęcia, autor i uczestnik zobowiązują się wobec Organizatora konkursu do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator konkursu w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do zdjęć lub innych dóbr osobistych osób trzecich. 
 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu „Proszę dzieci, Kern zaprasza… do zdjęcia” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, tel. 42 6366835, sekretariat@wbp.lodz.pl.
 2. Konkurs jest ogłaszany publicznie, dlatego wyniki również zostaną opublikowane, tj. opublikowany zostanie protokół jury zawierający dane identyfikacyjne laureatów oraz osób wyróżnionych.
 3. Dane osobowe autora w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, uzyskane w ramach trwania konkursu, będą publikowane w protokole jury oraz wszelkich informacjach o laureatach konkursu. Zdjęcia uczestnika konkursu będą też udostępniane w sposób opisany w pkt VI.1) Regulaminu. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 4. Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają prawo wglądu do treści danych swoich dzieci.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w konkursie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE 2016/679 (RODO).
 7. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne.
 8. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lecz nie dłużej niż przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, zależnie który okres jest dłuższy.
 9. Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu, których dane dotyczą, mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy przetwarzanie następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 10. Rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi/opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Administrator zachęca jednak w razie pytań i wątpliwości do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iodo@wbp.lodz.pl.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 
 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronie www.wbp.lodz.pl.
 2. Przekazując zdjęcia rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.  
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 5. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Jolanty Zwierzyńskiej i Ewy Baranowskiej z Biura Promocji WBP w Łodzi (e-mail: promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38) oraz Anny Wejman z Działu Metodyki Analiz i Szkoleń (e-mail: a.wejman@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 53).
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
19156
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2020-12-27 16:00
miejsce
Kościół polskokatolicki pw....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-02 17:00
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-08 17:00
miejsce
Teatr ART.KOMBINAT w kompleksie...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-08 19:30
miejsce
ArtKombinat Scena Monopolis, Łódź,...
wstęp biletowany