13 grudzień 2019

Akcja SMOG

Zwieramy szeregi aby wspólnie zapobiegać niszczeniu środowiska naturalnego. Policjanci wraz z innymi służbami sprawdzają przestrzeganie ustaw ale także obowiązującej na terenie województwa łódzkiego uchwały antysmogowej wprowadzonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Stawiamy na edukację dzieci i młodzieży ale także dorosłych.
REKLAMA

Skala zjawiska jest ogromna. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Stężenia pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu szczególnie odczuwalne są zimą. W sezonie grzewczym znacznie przekraczają one dopuszczalne normy. Aby temu przeciwdziałać niezbędna jest do tego przed wszystkim świadomość społeczna i konkretne, wielostronne działania ukierunkowane na podniesienie jakości powierza, którym oddychamy. Badania potwierdzają, że zarówno długie, jak i krótkie przebywanie na powietrzu zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi może prowadzić do schorzeń układów krążenia i oddechowego, a nawet przedwczesnych zgonów. Na negatywne skutki smogu szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Mocno odczuwają je też cierpiący na choroby układów krążenia i oddechowego.

Działania prowadzone wśród uczestników ruchu drogowego oraz w gospodarstwach domowych mają na celu uświadomienie jak największej liczby osób o zagrożeniach dla zdrowia. Łamanie przepisów niesie za sobą konsekwencje prawne ale przede wszystkim zdrowotne.

NA DRODZE
12 grudnia na terenie całego kraju policjanci ruchu drogowego wspierani przez inspektorów transportu drogowego pod lupę wezmą te pojazdy, których emisja spalin pozostawia wiele do życzenia. Przypominamy kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.
Przypominamy obowiązujące przepisy:
Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

W DOMU
Sezon grzewczy w pełni. Niestety spalanie odpadów w gospodarstwach domowych stało się przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Nieprzestrzeganie prawa w tej materii prowadzi do degradacji środowiska naturalnego i naruszania przepisów o ochronie środowiska.
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Zakazuje się stosowania paliw:
1) w których udział masowy węglą kamiennego o uziarnieniu 3mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg o zawartości popiołi nie większej niż 12 %
2) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla
3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
4) zawierających biomasę stała o wilgotności powyżej 20%
Kontrolujący mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości w godz. 6.00-22.00, a na teren firmy – przez całą dobę. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel pali w piecu niewłaściwymi materiałami, może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych.

SANKCJE KARNE wynikają także z innych przepisów.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Art. 334. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej ,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Działania

Akcja prowadzona była przy współpracy wielu instytucji i służb co zaowocowało dużym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa. Nikt nie był obojętny na słowa dzielnicowych, którzy tłumaczyli zasady prawidłowego korzystania z pieca w domu. Kierowcy zatrzymywani do kontroli drogowej również wyrażali aprobatę na fakt takich kontroli w celu eliminowania z ruchu pojazdów zanieczyszczających środowisko.

Miejsca działań i kontroli wytypowane zostały dzięki KMZB, to przy pomocy tej aplikacji wszyscy mogą zgłosić takie miejsce, które należy sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
59414
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2021-02-06 17:00
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-08 17:30
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-08 20:30
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-11 19:00
miejsce
Klub Scenografia, Łódź, ul....
wstęp biletowany